DOCTOR

  • Home
  • /
  • Doctors
  • /
  • นายแพทย์ ศิโรตม์ สุขเกษม

นายแพทย์
ศิโรตม์
สุขเกษม

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม : ว.39969

แพทย์เฉพาะทาง
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)

สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)

แพทย์ผู้ทำหัตถการ

  • เลเบียร์ ตกแต่งปีกนางฟ้า
  • รีแพร์ กระชับช่องคลอด
ทีมแพทย์

นายแพทย์ ศิริพงษ์ แซ่ลี้

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
อนุสาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
(Facial Plastic and Reconstructive Surgery)